PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija

 • Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko MB „GV HOUSE“, į. k. 305678787 buveinės adresas: Sulupės g. 3A, Klaipėda, LT-93241. Ši Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus kaip mes renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais asmens duomenimis, taip siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

 • Kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

 • Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Nurodyta įmonės asmens duomenų tvarkymo politika yra taikoma visiems fiziniams asmenims.

 • Įmonė naudoja asmens duomenis siekdama teikti paslaugas savo klientams ir tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus (įskaitant sutartinius) vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

 • Jūs patikite savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, kiek laiko saugome, kokios Jūsų teisės dėl asmens duomenų apsaugos ir kt.

 • Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Kokiu principų mes laikomės?

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).

 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).

 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).

 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).

 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Kodėl renkame Jūsų asmens duomenis?

 • Žemiau politikoje numatytus asmens duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums savo Paslaugas bei jas tobulinti, taip pat – teikti Jums pagalbą sprendžiant dėl mūsų veiklos kilusius klausimus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.

Kaip ir kokius asmens duomenis renkame ir kokias tikslais?

 • Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis: Jums asmeniškai pateikus informaciją (pvz., pildant mūsų prašymus, sutartis ir/ar kitus dokumentus tiesiogiai mūsų įmonėje, mūsų internetinėje svetainėje ar elektroniniu būdu, teikiant užklausas, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis).

 • Kokius duomenis renkame: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, pateikto asmens dokumento kopija bei duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kita laisvai pateikta informacija užklausos formoje laukelyje – „Žinutė“.

 • Jūsų pateikta informacija naudojama tik pateiktos užklausos (esančios puslapyje „Kontaktai“) įvykdymui.

 • Užpildydami užklausos formą Jūs SUTINKATE su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat SUTINKATE gauti pasiūlymus dėl įmonės teikiamų paslaugų.

 • Duomenų tvarkymo tikslas: Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume sudaryti su Jumis sutartį, konsultuoti Jus ir tinkamai vykdyti įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

 • Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

 • Pažymime, kad Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Naudojame fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.

 • Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena IT sistema nėra visiškai saugūs.

Kokios Jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi BDAR ir ADTAĮ.

 • Jūs kaip duomenų subjektas turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Administracijoje;

 • teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

 • teisę perkelti asmens duomenis;

 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

 • teisę laisvai ir netrukdomai atšaukti duotą sutikimą.

 • Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo išreikšdamas nesutikimą – elektroniniu paštu, raštu;

Kokius duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims?

 • Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti įmonė Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

 • kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., notarams, banko institucijoms, pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);

 • Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su savo paslaugų teikėjais, verslo partneriais ir rangovais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu arba padeda mums plėtoti savo verslą.

 • Jūsų asmens duomenis galime atskleisti trečiosioms šalims dėl galimo verslo pardavimo ar restruktūrizavimo ar kt. Tokiu atveju šiems gavėjams nurodysime asmens duomenis naudoti tik šiame pranešime išvardytais tikslais.

 • Mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis reguliavimo institucijai, kompetentingai teisėsaugos įstaigai, valstybinei institucijai, teismui ar kitai trečiajai šaliai: (i) laikantis įstatymų reikalavimų, (ii) vykdant sutarties sąlygas ar (iii) siekiant apsaugoti grupės ar kitų subjektų teises, turtą arba užtikrinti jų saugumą.

 • Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis.

 • Įmonės užsakymu paslaugas teikiantys: auditoriai, konsultantai, teisininkai, IT sistemas užtikrinančios įmonės arba asmenys, produktus kuriančios bei tokių paslaugų/produktų veikimą užtikrinantys, prižiūrintys subjektai (tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus).

Asmens duomenų perdavimas šalims, nepriklausančioms Europos sąjungai arba Europos ekonominei erdvei

 • Įmonė gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims (šalims, nepriklausančioms Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei) tik turėdamos tam teisinį pagrindą. Įmonė gali naudotis tarptautinių paslaugų teikėjų ar bendradarbiavimo partnerių paslaugomis duomenims tvarkyti ir, tokiu atveju, įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad yra teisėtas pagrindas asmens duomenų perdavimui ir kad duomenys yra saugūs remiantis galiojančiais įstatymais.

 • Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europosekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties.

Kokius slapukus naudojame?

Šioje interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), todėl šiame skyriuje jums pateikiama informacija apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų Svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje.

Jūs patys galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti šiais būdais:

 • Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės, todėl konkretūs atliktini veiksmai nurodomi Jūsų naudojamos naršyklės aprašyme.

 • Savo naršyklėje galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą.

 • Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.

 • Pažymime, kad naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi svetainėje prieinamomis paslaugomis.

Daugiau apie naudojamus slapukus skaitykite -> Google Analytics puslapyje.

Informavimas apie Duomenų tvarkymo politikos pasikeitimus

 • Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

 • Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

 • Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@kolibrisbygvhouse.lt;

 • siųsdami paštu adresu Sulupės g. 3A, Klaipėda, LT-93241 ;

 • atvykę į įmonę, adresu Sulupės g. 3A, Klaipėda, LT-93241;

 • Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

 • Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

 • Jeigu manote, kad mes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus vartotojų teisių apsaugos srityje, pirmiausia raštu kreipkitės į mus pateiktais kontaktiniais adresais. Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, www.vvtat.lt).